OGSA-DAI Extension for Executing External Jobs in Workflows

OGSA-DAI extensions for executing distributed data mining workflows

(12) pp. 111-120 Gjorgi Kakasevski and Armey Krause